Klachten en Huisreglement

Klachten

Heeft u onvolkomenheden geconstateerd? Heeft u een tip waardoor we de service en kwaliteit van onze praktijk nog verder kunnen verbeteren? Mocht u niet tevreden zijn over bijvoorbeeld de behandeling of bejegening, dan horen wij dit graag. Laat het ons weten door het te melden bij uw behandelaar of het secretariaat.

Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw tip, opmerking of klacht omgaan. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie. Indien u meer informatie wenst over deze klachtenregeling of een klacht wil indienen, dan verwijzen wij u naar: www.defysiotherapeut.com

Betalingsvoorwaarden

Hieronder kunt u lezen hoe fysiotherapie Noordman omgaat met betalingen van uw fysiotherapiebehandelingen en welke betalingsvoorwaarden wij hanteren. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en fysiotherapie Noordman. Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars een contract hebben, is het gebruikelijk dat wij de rekeningen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:

 • Voor rechtstreekse declaratie geeft u ons uw juiste polisnummer, Burgerservicenummer (sofinummer), geboortedatum, naam, adres en woonplaats door. Bij wijzigingen van met name het aanvullende pakket, bent u zélf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste gegevens aan onze administratie.
 • Vergoeding van fysiotherapiebehandelingen valt in de meeste gevallen onder het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Bent u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd, dan ontvangt u van ons een nota.
 • Wanneer u bij ons in behandeling bent, registreren wij welke en hoeveel behandelingen fysiotherapie u verbruikt heeft. Helaas kunnen wij niet nagaan hoeveel zittingen fysiotherapie/mensendieck/oefentherapie Cesar/haptonomie door andere behandelaars reeds gedeclareerd zijn bij uw zorgverzekeraar. Derhalve is het uw verantwoordelijkheid bij uw zorgverzekeraar na te gaan of en zoja, hoeveel budget u over heeft en ons hierover te informeren.
 • Omdat we een behandelkamer en tijd van één of meerdere behandelaars voor u reserveren, verzoeken we u om afspraken alleen bij uiterste noodzaak af te zeggen. Bij afmelden binnen 24 uur van tevoren of het niet nakomen van afspraken zonder bericht, kunnen we helaas genoodzaakt zijn /(zijn we helaas genoodzaakt??) om de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken. Ook in het weekend kunt u zich middels het inspreken van een voicemail bericht afmelden.

Betalingsvoorwaarden na ontvangst factuur:

 • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum.
 • Indien de factuur niet binnen dertig dagen is voldaan, ontvangt u een 14 daagse herinneringsbrief, waarbij u nogmaals 14 dagen de tijd krijgt om te betalen.

Mocht u na het lezen van bovenstaande voorwaarden nog vragen hebben, dan kunt u altijd telefonisch contact opnemen met fysiotherapie Noordman.

Huisreglement

Onderstaande huisregels zijn bedoeld om voor cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden

 1. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Fysiotherapiepraktijk Noordman c.s. draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.
 2. Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 3. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
 4. Fysiotherapie Noordman c.s. stelt het op prijs dat er altijd een zitplaats beschikbaar is voor mindervalide cliënten.
 5. Het dient aanbeveling geen waardevolle eigendommen in de wachtruimte (aan de kapstok) achter te laten.
 6. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 7. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen?
 8. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 9. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 10. In de praktijk mag niet worden gerookt en geen eten worden genuttigd.
 11. Handdoeken en lakens worden door fysiotherapie Noordman c.s. beschikbaar gesteld en blijven derhalve eigendom van de praktijk.