Privacy Policy

PRIVACY POLICY FYSIOTHERAPIE NOORDMAN C.S. 

Fysiotherapie Noordman C.S. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Noordman C.S. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Fysiotherapie Noordman C.S. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of relaties 

Persoonsgegevens van klanten of relaties worden door Fysiotherapie Noordman C.S.  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: de behandelovereenkomst 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Noordman C.S. de volgende persoonsgegevens van u als relatie vragen: 

 • Voorletters/Voornaam 
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam 
 • (Zakelijk) telefoonnummer 
 • (Zakelijk) e-mailadres
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Gezondheidsgegevens 
 • Verzekeringsgegevens 
 • BSN
 • ID of paspoortnummer 
 • Huisarts 
 • Verwijzing van arts of specialist 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Noordman C.S. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 Jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) 

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners 

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Noordman C.S. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: een verwijzing 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Noordman C.S. de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voorletters 
 • Tussenvoegsel 
 • Achternaam 
 • E-mailadres 
 • Telefoon
 • AGB code 
 • Specialisme 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Noordman C.S. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 Jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Noordman C.S. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten 

De grondslag voor deze persoonsgegevens is: mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Noordman C.S. de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voorletters/Voornaam 
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam 
 • Adres 
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Organisatie 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Noordman C.S. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde. 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (het elektronisch patiënten dossier ook wel afgekort met EPD); 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verzorgen van afspraakbevestigingen en herinneringen via het EPD; 
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties; 
 • Het aanschaffen van patiëntgebonden oefenmaterialen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht de opgevraagde gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Fysiotherapie Noordman C.S. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Noordman C.S. van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid met twee-staps authenticatie op al onze systemen; 
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; 
 • Wij realiseren ons dat wij met bijzondere persoonsgegevens te maken hebben. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met ons op! 

 1. 053 5721338
 2. info@fysiotherapienoordman.nl